ข่าวเด่น
  • รับสมัครบุคคลส่งผลงาน เข้าประกวดโครงการเขียนให้เป็น เล่นให้ขาย “สตอรี่ฮับ ไทยแลนด์” ...
  • รับสมัครผลงานเพื่อเข้าประกวดการจัดทําภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”...
  • รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา Mr.Charles Michael Fisher...
  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๖...
  • ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ...
ข่าวล่าสุด
ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าวแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
banner_botton