ข่าวเด่น
  • ประกาศที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔...
  • โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (รอบเพิ่มเติม) ...
  • การรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)...
ข่าวล่าสุด
ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าวแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
banner_botton