ข่าวเด่น
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ และได้รับสิทธิการจองหอพักปีการศึกษา2564 (นักศึกษาเก่า) ปี2-4...
  • ประกาศหอพักฯ เรื่อง รายละเอียดการจองหอพักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ผู้ได้รับสิทธิ์ในการจองหอพักปีการศึกษา 2564 และการคืนห้องพักรับเงินค่าประกันปีการศึกษา2563...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยรฯ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...
  • ประกาศที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔...
ข่าวล่าสุด
ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าวแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
banner_botton