ข่าวเด่น
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา โลตัส นิวเจน นิวจาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิทิสโก้ ประจำปี 2564...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําสํานักงานกองพัฒนานักศึกษา...
  • รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...
  • รายงานผลการพิจารณาจัดทําร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง เพื่อจัดซื้อหนังสือคู่มือพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ...
ข่าวล่าสุด
ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าวแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
banner_botton