ข่าวเด่น
  • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ...
  • สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนการบริจาคโลหิต...
  • แจ้งวันหยุดชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และเปลี่ยนแปลงสัปดห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2563...
  • ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ของกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย...
ข่าวล่าสุด
ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าวแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
banner_botton