ข่าวเด่น
  • การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชุมวิชาการระดับชาติ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชร ครั้งท...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางโครงการจัดจ้างปรับปรุงหลังคากันสาดหอพักไกลนุช ...
  • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตําแหน...
  • เทศบาลตําบลเชียรใหญ่ ขอเชิญส่งกระทงและตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจํ...