มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

วิศวกรสังคม NSTRU

พัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศ

Our Story
my_family

พัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

กิจกรรมเร็วๆนี้

วิศวกรสังคม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น.

ประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศครั้งที่ 15

กิจกรรมเร็วๆนี้

วิศวกรสังคม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น.

ประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศครั้งที่ 15

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรสังคม

"วิศวกรสังคม (Social Engineer) ใส่ใจเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้ดีขึ้น โดยใช้การสังเกต เก็บข้อมูล คิดวิเคราะห์ แบบมีเหตุและผล เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไปสู่ความเป็นพลเมือง และสร้างชุมชนที่มีการยกระดับสามารถจัดการตนเองได้"