ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFarm Awards ภายใต้หัวข้อ Reset Mindset เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ