ข่าวเด่น
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อบริษัทผู้ทําประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ จ้างติดตั้งหลังคากันสาดระหว่างหอพักขวัญสุดา โซ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕...
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) ๒๕๖๕ ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้สมควรได้รั... 04 มกราคม 2565
2 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี... 30 พฤศจิกายน 2564
3 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี... 05 กุมภาพันธ์ 2564
4 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่... 09 ธันวาคม 2563
5 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดี... 27 ธันวาคม 2562