ข่าวเด่น
  • ประกาศ เรื่อง บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ...
  • เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของชมรมพุทธศาสตร์สากล...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า ผู้ทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และมหาว... 08 กุมภาพันธ์ 2567
2 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและรางวั... 18 ธันวาคม 2566
3 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้สมควรได้รั... 07 กุมภาพันธ์ 2566
4 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและรางวั... 23 ธันวาคม 2565
5 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้สมควรได้รั... 04 มกราคม 2565
6 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี... 30 พฤศจิกายน 2564
7 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี... 05 กุมภาพันธ์ 2564
8 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่... 09 ธันวาคม 2563
9 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดี... 27 ธันวาคม 2562