ข่าวเด่น
  • ประกาศ เรื่อง บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ...
  • เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของชมรมพุทธศาสตร์สากล...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile พิจารณาเลือกบริษัท เพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำป... 29 กันยายน 2566
2 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลและคลีนิกคู่สัญญาอาคเนย์ประกันชีวิตกลุ่ม 390 แห่ง... 18 กรกฎาคม 2565
3 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อบริษัทผู้ทําประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจําปีก... 12 พฤษภาคม 2565
4 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประ... 11 เมษายน 2565
5 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยรฯ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประ... 23 เมษายน 2564
6 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การคืนเงินค่าประกันอุบัติเหตุส่วนเกิน ... 21 สิงหาคม 2563
7 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจํ... 05 สิงหาคม 2563
8 detail-images_newsprofile เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากร ที่ประสงค์จะเบิกค่ารักษาพ... 31 มีนาคม 2563