ข่าวเด่น
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ การจัดซื้อจัดจ้างทํานิทรรศการวิศวกรสังคม ซุ้ม...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564...
  • คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการติดตั้งชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิ...
  • รับสมัครการแข่งขันพูดโน้มน้าวใจ หัวข้อ “สื่อภาษา ส่งแรงใจ สู้วิกฤตภัย COVID-19” ระดับอุดมศึกษาเนื่อง...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจํ... 12 ตุลาคม 2564
2 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา มูลน... 05 กรกฎาคม 2564
3 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ประจําภาคเ... 29 มิถุนายน 2564
4 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย... 02 เมษายน 2564
5 detail-images_newsprofile การรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราช... 29 มีนาคม 2564
6 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธ... 01 มีนาคม 2564
7 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจํ... 13 มกราคม 2564
8 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแ... 13 มกราคม 2564
9 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสมาคมศิ... 09 ธันวาคม 2563
10 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมู... 06 พฤศจิกายน 2563
11 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจําปีการศึก... 05 พฤศจิกายน 2563
12 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปีกา... 05 ตุลาคม 2563
13 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ... 21 กันยายน 2563
14 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับพิจารณาทุนการศึกษาธนาคารไทยพานิชย์ จากคณะกรรมการพ... 21 กันยายน 2563
15 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับพิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา... 03 กันยายน 2563
16 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจําปี... 27 สิงหาคม 2563
17 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (ม... 17 สิงหาคม 2563
18 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธ... 17 สิงหาคม 2563
19 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราช... 10 สิงหาคม 2563
20 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ชมรมอาจ... 29 กรกฎาคม 2563
21 detail-images_newsprofile ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนจุฬาสงเคราะห์ ของชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล... 21 กรกฎาคม 2563
22 detail-images_newsprofile สมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัย ประจํา... 20 กรกฎาคม 2563
23 detail-images_newsprofile ประกาศ กสศ. เรื่อง “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563... 16 กรกฎาคม 2563
24 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปร... 09 กรกฎาคม 2563
25 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ประจําภาคเร... 03 กรกฎาคม 2563
26 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต ประจําปีการ... 03 กรกฎาคม 2563
27 detail-images_newsprofile รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธร... 23 มิถุนายน 2563
28 detail-images_newsprofile รับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563... 24 เมษายน 2563
29 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแ... 18 ธันวาคม 2562
30 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ประจําภาคเ... 18 ธันวาคม 2562