ข่าวเด่น
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ...
  • เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของชมรมพุทธศาสตร์สากล...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำป...
  • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า ผู้ทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ... 26 เมษายน 2567
2 detail-images_newsprofile เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของชมรมพุทธศาสตร์สากล... 11 มีนาคม 2567
3 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระรา... 21 กุมภาพันธ์ 2567
4 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัล... 21 กุมภาพันธ์ 2567
5 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดการกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติระดับ... 06 กุมภาพันธ์ 2567
6 detail-images_newsprofile ประกาศทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ป... 09 มกราคม 2567
7 detail-images_newsprofile ประกวดคลิปวิ ดีโอ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า... 09 มกราคม 2567
8 detail-images_newsprofile รับสมัครเด็กและเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนค้นหาตัวตน ต้นกล้าดี... 02 มกราคม 2567
9 detail-images_newsprofile โครงการทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๗ เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอา... 09 มกราคม 2567
10 detail-images_newsprofile เชิญชวนเข้ารับคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ปี 2567... 06 ธันวาคม 2566
11 detail-images_newsprofile การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภ... 23 พฤศจิกายน 2566
12 detail-images_newsprofile สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชุมวิชาการระดับชาติ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั... 23 พฤศจิกายน 2566
13 detail-images_newsprofile ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผล... 14 พฤศจิกายน 2566
14 detail-images_newsprofile เทศบาลตําบลเชียรใหญ่ ขอเชิญส่งกระทงและตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานสืบสานปร... 14 พฤศจิกายน 2566
15 detail-images_newsprofile ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “น้อมรําลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม”... 14 พฤศจิกายน 2566
16 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอ... 01 กันยายน 2566
17 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจําการสําหรับนักศึกษ... 01 กันยายน 2566
18 detail-images_newsprofile รับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ... 01 กันยายน 2566
19 detail-images_newsprofile ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ Thailand Championship 2023 ... 01 กันยายน 2566
20 detail-images_newsprofile รับสมัครคัดเลือกเป็นเด็กและ เยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี ๒๕๖๗... 01 กันยายน 2566
21 detail-images_newsprofile เชิญเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวด “การแสดงละครเพลงต่อต้านการทุจริต” ประจําปี ๒... 01 กันยายน 2566
22 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมชมการแสดงโขนพระราชทาน ... 20 กรกฎาคม 2566
23 detail-images_newsprofile คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕... 26 มิถุนายน 2566
24 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ ทุกคน เข้าร่วมรับเสด็จท... 21 มิถุนายน 2566
25 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒... 19 พฤษภาคม 2566
26 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานด้านคอ... 25 เมษายน 2566
27 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอั... 25 เมษายน 2566
28 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... 25 เมษายน 2566
29 detail-images_newsprofile เผยแพร่รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช... 31 มีนาคม 2566
30 detail-images_newsprofile ประกาศคณะกรรมการ ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๒)... 31 มีนาคม 2566
31 detail-images_newsprofile รับสมัครบุคคลส่งผลงาน เข้าประกวดโครงการเขียนให้เป็น เล่นให้ขาย “สตอรี่ฮับ ไทยแลน... 16 มีนาคม 2566
32 detail-images_newsprofile รับสมัครผลงานเพื่อเข้าประกวดการจัดทําภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย :... 16 มีนาคม 2566
33 detail-images_newsprofile กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจําป... 02 มีนาคม 2566
34 detail-images_newsprofile ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ... 02 มีนาคม 2566
35 detail-images_newsprofile สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วย... 02 มีนาคม 2566
36 detail-images_newsprofile ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดคลิปวีดีโอเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๖... 02 มีนาคม 2566
37 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คืนเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศ... 02 มีนาคม 2566
38 detail-images_newsprofile อบรมออนไลน์ระยะสั้น เรื่อง One Shot เทคนิคการ ถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ ... 06 มกราคม 2566
39 detail-images_newsprofile ให้บุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาเข้าร่วม พิธีทําบุญ... 19 ธันวาคม 2565
40 detail-images_newsprofile รายชื่อบัณฑิตที่ได้รับบัตรเข้าจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ประจำปี 2565... 28 พฤศจิกายน 2565
41 detail-images_newsprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดทำหนังสือขออนุญาตลางาน เพื่อเข้าร่วมการฝึกซ... 31 ตุลาคม 2565
42 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนกําหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ... 01 สิงหาคม 2565
43 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมส่... 01 สิงหาคม 2565
44 detail-images_newsprofile รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมก... 21 กรกฎาคม 2565
45 detail-images_newsprofile แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิ... 24 มิถุนายน 2565
46 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับบัตรนักศึกษา รหัส ๖๔ ... 17 มิถุนายน 2565
47 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ... 10 มิถุนายน 2565
48 detail-images_newsprofile ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา (ฉบ... 11 เมษายน 2565
49 detail-images_newsprofile คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางว... 10 มีนาคม 2565
50 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดั... 09 มีนาคม 2565
51 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเ... 07 มกราคม 2565
52 detail-images_newsprofile โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี คร... 29 ตุลาคม 2564
53 detail-images_newsprofile มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการ "การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิ... 29 ตุลาคม 2564
54 detail-images_newsprofile รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564 และ 256... 29 ตุลาคม 2564
55 detail-images_newsprofile มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าไ... 29 ตุลาคม 2564
56 detail-images_newsprofile ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบ... 29 ตุลาคม 2564
57 detail-images_newsprofile คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการติดตั้งชุดแบบอักษรพ... 31 สิงหาคม 2564
58 detail-images_newsprofile รับสมัครการแข่งขันพูดโน้มน้าวใจ หัวข้อ “สื่อภาษา ส่งแรงใจ สู้วิกฤตภัย COVID-19” ... 18 สิงหาคม 2564
59 detail-images_newsprofile คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2565... 18 สิงหาคม 2564
60 detail-images_newsprofile รับสมัครนักเรียนนักศึกษา พิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาชนดีเด่น ประจำปี 256... 18 สิงหาคม 2564
61 detail-images_newsprofile ประกาศการขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที... 09 กรกฎาคม 2564
62 detail-images_newsprofile กิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปี ๒๕๖๔ ... 09 กรกฎาคม 2564
63 detail-images_newsprofile ประกาศที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศ... 09 เมษายน 2564
64 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤต... 09 เมษายน 2564
65 detail-images_newsprofile โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.... 02 เมษายน 2564
66 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณีระหว่างคณะ... 23 มีนาคม 2564
67 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความปร... 18 มีนาคม 2564
68 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีก... 18 มีนาคม 2564
69 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้สมัคร นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนาย... 18 มีนาคม 2564
70 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรม... 04 มีนาคม 2564
71 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕... 04 มีนาคม 2564
72 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖... 03 มีนาคม 2564
73 detail-images_newsprofile สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนการบริจาคโลหิต... 05 กุมภาพันธ์ 2564
74 detail-images_newsprofile แจ้งวันหยุดชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และเปลี่ยนแปลงสัปดห์การเรียนการสอนนอกชั้นเ... 05 กุมภาพันธ์ 2564
75 detail-images_newsprofile ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ของกิจกรรมยุวชนประชา... 05 กุมภาพันธ์ 2564
76 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำกองพัฒนานักศึกษา... 05 กุมภาพันธ์ 2564
77 detail-images_newsprofile สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คําขวัญปร... 02 กุมภาพันธ์ 2564
78 detail-images_newsprofile รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจําปี ๒๕๖๔... 02 กุมภาพันธ์ 2564
79 detail-images_newsprofile สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ความเป็นพลเมืองขอ... 02 กุมภาพันธ์ 2564
80 detail-images_newsprofile “เด็กตื่นไฟ ปี 2” เป็นแคมเปญผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล... 20 มกราคม 2564
81 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทา... 13 มกราคม 2564
82 detail-images_newsprofile ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดั... 04 มกราคม 2564
83 detail-images_newsprofile ประกาศ เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง... 22 ธันวาคม 2563
84 detail-images_newsprofile คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบั... 07 ธันวาคม 2563
85 detail-images_newsprofile แจ้งบัณฑิต-การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563... 04 ธันวาคม 2563
86 detail-images_newsprofile ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาค... 25 พฤศจิกายน 2563
87 detail-images_newsprofile ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอข้อมูลติดต่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560... 17 พฤศจิกายน 2563
88 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้สําเร็จการศึกษาประจํ... 12 พฤศจิกายน 2563
89 detail-images_newsprofile ตารางการให้บริการตรวจไข้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลม... 06 พฤศจิกายน 2563
90 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ ๑, น... 04 พฤศจิกายน 2563
91 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศสอบธรรมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓... 03 พฤศจิกายน 2563
92 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอเลื่อนการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ชั... 21 ตุลาคม 2563
93 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ชั้... 14 ตุลาคม 2563
94 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหร... 05 ตุลาคม 2563
95 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม "เพ้นท์กระถามต้นไม้ DIY Plant Pots"... 25 สิงหาคม 2563
96 detail-images_newsprofile โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทําดี ไม่ต้... 17 สิงหาคม 2563
97 detail-images_newsprofile คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ๙๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษ... 10 สิงหาคม 2563
98 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. นักศึกษาหลักสูตรปริญ... 10 สิงหาคม 2563
99 detail-images_newsprofile ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการแ... 07 สิงหาคม 2563
100 detail-images_newsprofile คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. ปีการศึ... 23 กรกฎาคม 2563
101 detail-images_newsprofile กิจกรรมประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFarm Awards ภายใต้หัวข้อ Reset Min... 23 กรกฎาคม 2563
102 detail-images_newsprofile ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้วยพระรา... 23 กรกฎาคม 2563
103 detail-images_newsprofile รับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจําปี ๒๕๖๓ ... 23 กรกฎาคม 2563
104 detail-images_newsprofile ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1, นั... 09 กรกฎาคม 2563
105 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และรายละเอียดหอพักนักศ... 09 มิถุนายน 2563
106 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒... 01 มิถุนายน 2563
107 detail-images_newsprofile ขยายระยะเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ... 27 พฤษภาคม 2563
108 detail-images_newsprofile ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ... 18 มีนาคม 2563
109 detail-images_newsprofile ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน ดีเด... 26 กุมภาพันธ์ 2563
110 detail-images_newsprofile กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา - กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 17 “มหาชั... 26 กุมภาพันธ์ 2563
111 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดการรำเปรียบมือนายโรงโนรา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ... 21 กุมภาพันธ์ 2563
112 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ... 12 กุมภาพันธ์ 2563
113 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 25... 05 กุมภาพันธ์ 2563
114 detail-images_newsprofile โปรมแกรมกีฬา ประเพณีระหว่างคณะ... 05 กุมภาพันธ์ 2563
115 detail-images_newsprofile มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปี2563... 21 มกราคม 2563
116 detail-images_newsprofile รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 ข่าว... 20 มกราคม 2563
117 detail-images_newsprofile ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจํา... 03 มกราคม 2563
118 detail-images_newsprofile พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ... 19 ธันวาคม 2562
119 detail-images_newsprofile ประกาศเรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีก... 13 ธันวาคม 2562
120 detail-images_newsprofile ประกาศเรื่อง ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนำปลด นักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา ๒... 12 ธันวาคม 2562
121 detail-images_newsprofile ประกาศหยุดให้บริการ เนื่องจากผู้บริหาร และบุคลากร ของกองพัฒนานักศึกษา เดินทางไ... 25 พฤศจิกายน 2562
122 detail-images_newsprofile รับสมัคร กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กแ... 18 พฤศจิกายน 2562
123 detail-images_newsprofile ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มค... 18 พฤศจิกายน 2562
124 detail-images_newsprofile กรมการพัฒนาชุมชน จัดทําโครงการที่มผู้นําอาสาพัฒนาบ้านเกิด... 18 พฤศจิกายน 2562
125 detail-images_newsprofile ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม... 18 พฤศจิกายน 2562
126 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดเก็บค่าบํารุงหอพักขวัญสุดา มหา... 18 พฤศจิกายน 2562
127 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา โดยมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล... 05 พฤศจิกายน 2562
128 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ... 22 ตุลาคม 2562
129 detail-images_newsprofile แจ้งกำหนดการถ่ายภาพเพื่อทำบัตรนักศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ปีการศ... 08 ตุลาคม 2562
130 detail-images_newsprofile รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา พุทธศ... 07 ตุลาคม 2562
131 detail-images_newsprofile แจ้งกำหนดการแจกบัตรนักศึกษา IPAC แก่นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี (รอบ ๒) ... 07 ตุลาคม 2562
132 detail-images_newsprofile สอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี ๒๕๖๒... 03 ตุลาคม 2562
133 detail-images_newsprofile ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจสอบธรรมศ... 25 กันยายน 2562
134 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำก... 24 กันยายน 2562
135 detail-images_newsprofile ประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ... 09 กันยายน 2562
136 detail-images_newsprofile ประกวดเรียงความงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ... 09 กันยายน 2562
137 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี รับบัตร... 09 กันยายน 2562
138 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษา เพื่อพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ(โครงการทุนอัจฉริยะ) ประจําป... 05 กันยายน 2562
139 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนครศ... 02 กันยายน 2562
140 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์ เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล... 26 สิงหาคม 2562
141 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง... 26 สิงหาคม 2562
142 detail-images_newsprofile ขยายระยะเวลาการเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ... 22 สิงหาคม 2562
143 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษ... 21 สิงหาคม 2562
144 detail-images_newsprofile มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคเพื่อการกุศลในการถ... 21 สิงหาคม 2562
145 detail-images_newsprofile สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกุศลด้วยการบริจาคสมทบองค์กฐินพระราชท... 21 สิงหาคม 2562
146 detail-images_newsprofile พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เ... 21 สิงหาคม 2562
147 detail-images_newsprofile ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ประจ... 21 สิงหาคม 2562
148 detail-images_newsprofile ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ NSTRU SMART DRIVE ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวิน... 20 สิงหาคม 2562
149 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง... 19 สิงหาคม 2562
150 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษาจาก ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิ... 15 สิงหาคม 2562
151 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ประจําภาคเ... 15 สิงหาคม 2562
152 detail-images_newsprofile ประกาศให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"... 13 สิงหาคม 2562
153 detail-images_newsprofile เลื่อนนัดหมายถ่ายภาพนักศึกษา และกำหนดการถ่ายภาพนักศึกษา... 08 สิงหาคม 2562
154 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องใน... 05 สิงหาคม 2562
155 detail-images_newsprofile ประกาศผลการประกวดออกแบบสื่อในกิจกรรม คนสร้างสื่อ ต่อต้านยาเสพติด... 23 กรกฎาคม 2562
156 detail-images_newsprofile ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Young Love รักเป็น ปลอดภัย... 23 กรกฎาคม 2562
157 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ป... 22 กรกฎาคม 2562
158 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ... 22 กรกฎาคม 2562
159 detail-images_newsprofile กำหนดการพิธีไหว้ครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒... 09 กรกฎาคม 2562
160 detail-images_newsprofile กำหนดการพิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์ ประจำปี 2562... 05 กรกฎาคม 2562
161 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์และเก้าอี้ เพ... 05 กรกฎาคม 2562
162 detail-images_newsprofile ประกาศถึงนักศึกษา ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล... 03 กรกฎาคม 2562
163 detail-images_newsprofile โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย ร่วมรับฟังถามตอบทุกข้อสงสัยในเรื่อง รักๆ และก... 02 กรกฎาคม 2562
164 detail-images_newsprofile นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับค่าสินไหมทดแทนได้ที่งานประกันอุบัติเหตุ... 01 กรกฎาคม 2562
165 detail-images_newsprofile การประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้หัวข้อ “ยาเสพติดต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง” ... 01 กรกฎาคม 2562
166 detail-images_newsprofile กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ( รุ่นที่ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2562... 21 มิถุนายน 2562
167 detail-images_newsprofile ประกาศกิจกรรมรับน้องใหม่ และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่... 17 มิถุนายน 2562
168 detail-images_newsprofile รับสมัครนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย NSTRU เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งปร... 13 มิถุนายน 2562
169 detail-images_newsprofile กำหนดการ การทำบัตรนักศึกษาใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1... 13 มิถุนายน 2562
170 detail-images_newsprofile กำหนดการโครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรม  NSTRU FRESHY BEGINNIG CA... 11 มิถุนายน 2562
171 detail-images_newsprofile การจัดเก็บเงินค่าบํารุงหอพักขวัญสุดา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พุทธศักร... 06 มิถุนายน 2562
172 detail-images_newsprofile กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 ... 04 มิถุนายน 2562
173 detail-images_newsprofile โครงการประกวดเรียงความตามโครงการคิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ... 31 พฤษภาคม 2562
174 detail-images_newsprofile สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดจัดวันนัดพบแรงงานและจัดหางาน นักเรีย... 31 พฤษภาคม 2562
175 detail-images_newsprofile รับสมัครบุคลากรเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอน... 29 พฤษภาคม 2562
176 detail-images_newsprofile การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ... 23 พฤษภาคม 2562
177 detail-images_newsprofile มหกรรมหางานสมัครงาน และหางานสำหรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานปิดภาคเรียน วันที่ 13 ม... 22 พฤษภาคม 2562
178 detail-images_newsprofile รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาส... 22 พฤษภาคม 2562
179 detail-images_newsprofile ขอเลื่อนวันสอบวัดความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค... 22 พฤษภาคม 2562
180 detail-images_newsprofile นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับค่าสินไหมทดแทนได้ที่งานประกันอุบัติเหตุ... 22 พฤษภาคม 2562
181 detail-images_newsprofile ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอ... 14 พฤษภาคม 2562
182 detail-images_newsprofile รับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ 4,5  ชาย/หญิง  ประจำปีการศึกษ... 14 พฤษภาคม 2562
183 detail-images_newsprofile นักศึกษาที่ขอใบรายงานผลกิจกรรม และสำเร็จการศึกษา สามารถมารับใบรายงานผลกิจกรรมได้... 08 พฤษภาคม 2562
184 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งปลั๊กและสวิตซ์ไฟฟ้า อาคารหอพักขวัญสุดา... 08 พฤษภาคม 2562
185 detail-images_newsprofile รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 4 ข่าว ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2562... 01 พฤษภาคม 2562
186 detail-images_newsprofile การประกวดหนังสั้น (Short Film) ในหัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์ ”... 23 เมษายน 2562
187 detail-images_newsprofile โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ปี 2562 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต... 22 เมษายน 2562
188 detail-images_newsprofile คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี... 22 เมษายน 2562
189 detail-images_newsprofile ร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์... 20 เมษายน 2562
190 detail-images_newsprofile ร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัย... 20 เมษายน 2562
191 detail-images_newsprofile ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับอุดมศึกษา ครั... 20 เมษายน 2562
192 detail-images_newsprofile หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑... 17 เมษายน 2562
193 detail-images_newsprofile รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2561... 17 เมษายน 2562
194 detail-images_newsprofile ประกาศ นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม และระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑... 09 เมษายน 2562
195 detail-images_newsprofile สรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชน... 04 เมษายน 2562
196 detail-images_newsprofile ตารางนัดหมายการถ่ายรูปนักศึกษา ทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562... 02 เมษายน 2562
197 detail-images_newsprofile ข่าวประชาสัมพันธ์รวม 5 เรื่อง ของวันที่ 29 มีนาคม 2562... 29 มีนาคม 2562
198 detail-images_newsprofile ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี... 28 มีนาคม 2562
199 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม... 27 มีนาคม 2562
200 detail-images_newsprofile ประกาศคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย... 27 มีนาคม 2562
201 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมการทำไอติมแฮนด์เมด... 25 มีนาคม 2562
202 detail-images_newsprofile พิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๒... 21 มีนาคม 2562
203 detail-images_newsprofile โครงการนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒... 20 มีนาคม 2562
204 detail-images_newsprofile รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 เรื่อง ของวันที่ 19 มีนาคม 2562... 19 มีนาคม 2562
205 detail-images_newsprofile ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”... 13 มีนาคม 2562
206 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมการทำซูชิ... 11 มีนาคม 2562
207 detail-images_newsprofile รายชื่อนักศึกษารับเงินค่าสินไหมทดแทน ปีการศึกษา 2561... 11 มีนาคม 2562
208 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต ประจําปีกา... 07 มีนาคม 2562
209 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมการทำวุ้นผลไม้... 05 มีนาคม 2562
210 detail-images_newsprofile รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๒ เพื่อการแจ้งเตือนในการวางแผนดําเนินง... 01 มีนาคม 2562
211 detail-images_newsprofile เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน บริษัทเซิร์ฟเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จํากัด... 01 มีนาคม 2562
212 detail-images_newsprofile แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป... 01 มีนาคม 2562
213 detail-images_newsprofile ประกาศพิจารณาคัดเลือก ขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศ... 01 มีนาคม 2562
214 detail-images_newsprofile โครงการศึกษาพัฒนาการเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม รับสมัครนักศึกษาร่วมเ... 25 กุมภาพันธ์ 2562
215 detail-images_newsprofile เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ... 20 กุมภาพันธ์ 2562
216 detail-images_newsprofile สมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษา ชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัย... 20 กุมภาพันธ์ 2562
217 detail-images_newsprofile โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ อบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี รุ่นที่ ... 18 กุมภาพันธ์ 2562
218 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕... 08 กุมภาพันธ์ 2562
219 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ประจําภาคเ... 07 กุมภาพันธ์ 2562
220 detail-images_newsprofile ประกาศผลรางวัลพระราชทาน... 31 มกราคม 2562
221 detail-images_newsprofile รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2561... 30 มกราคม 2562
222 detail-images_newsprofile โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ... 30 มกราคม 2562
223 detail-images_newsprofile ประกาศเลื่อนวันอบรมโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่... 30 มกราคม 2562
224 detail-images_newsprofile โครงการ “อัศศิดอีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย ปี 2” ... 30 มกราคม 2562
225 detail-images_newsprofile ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ ... 24 มกราคม 2562
226 detail-images_newsprofile ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม Coffee Experience Course เพื่อสร้างประสบกา... 22 มกราคม 2562
227 detail-images_newsprofile สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่... 22 มกราคม 2562
228 detail-images_newsprofile ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 ... 22 มกราคม 2562
229 detail-images_newsprofile สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อร... 22 มกราคม 2562
230 detail-images_newsprofile บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน... 22 มกราคม 2562
231 detail-images_newsprofile สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก... 22 มกราคม 2562
232 detail-images_newsprofile ปฏิทินเก่า ส่งต่อให้กับทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ... 22 มกราคม 2562
233 detail-images_newsprofile มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย... 07 มกราคม 2562
234 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3... 22 มกราคม 2562
235 detail-images_newsprofile รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกา... 03 มกราคม 2562
236 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาม... 20 ธันวาคม 2561
237 detail-images_newsprofile ประกาศเลื่อนวันอบรมโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่... 13 ธันวาคม 2561
238 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่... 27 พฤศจิกายน 2561
239 detail-images_newsprofile การสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3,5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2561... 27 พฤศจิกายน 2561
240 detail-images_newsprofile โครงการมอบทุนการศึกษา "กองทุนครูดี ศรีเมืองลุง" ประจำปีการศึกษา 2561 ... 27 พฤศจิกายน 2561
241 detail-images_newsprofile รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2561... 22 พฤศจิกายน 2561
242 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้... 20 พฤศจิกายน 2561
243 detail-images_newsprofile รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562 มู... 20 พฤศจิกายน 2561
244 detail-images_newsprofile โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ อบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี... 19 พฤศจิกายน 2561
245 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ... 09 พฤศจิกายน 2561
246 detail-images_newsprofile นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา... 30 ตุลาคม 2561
247 detail-images_newsprofile นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2561... 25 ตุลาคม 2561
248 detail-images_newsprofile โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต้องการรับสมัครนักศึกษาทำงาน... 24 ตุลาคม 2561
249 detail-images_newsprofile ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง... 22 ตุลาคม 2561
250 detail-images_newsprofile ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตภาคีกุล... 22 ตุลาคม 2561
251 detail-images_newsprofile ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด... 19 ตุลาคม 2561
252 detail-images_newsprofile ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2019 จังหวัดนครศรีธรรมรา... 16 ตุลาคม 2561
253 detail-images_newsprofile แจ้งนักศึกษาเพื่อรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป. ... 16 ตุลาคม 2561
254 detail-images_newsprofile การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี... 05 ตุลาคม 2561
255 detail-images_newsprofile ประกาศเรื่องการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2... 24 ตุลาคม 2561
256 detail-images_newsprofile คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเล... 02 ตุลาคม 2561
257 detail-images_newsprofile แจ้งเรื่องการจัดทำบัตรนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. โดยธนาคารกสิกรไทย... 01 ตุลาคม 2561
258 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้... 01 ตุลาคม 2561
259 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561... 01 ตุลาคม 2561
260 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4,5 ประจำปีการศึกษา 2561... 24 ตุลาคม 2561
261 detail-images_newsprofile การประกวดเรียงความเนื่องในโอกาสงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 สภาสังคมสง... 28 กันยายน 2561
262 detail-images_newsprofile การประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุงเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปร... 28 กันยายน 2561
263 detail-images_newsprofile การประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561... 28 กันยายน 2561
264 detail-images_newsprofile ประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน... 28 กันยายน 2561
265 detail-images_newsprofile พิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ... 28 กันยายน 2561
266 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร... 28 กันยายน 2561
267 detail-images_newsprofile คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ไปเข้าร่วมกิจกรรมมค่าย... 28 กันยายน 2561
268 detail-images_newsprofile พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561... 28 กันยายน 2561
269 detail-images_newsprofile ปฐมนิเทศนักศึกษา (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วั... 28 กันยายน 2561
270 detail-images_newsprofile รับสมัครผู้รับทุนโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง... 28 กันยายน 2561
271 detail-images_newsprofile ขอเชิญชวน ร่วมกันบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561... 28 กันยายน 2561
272 detail-images_newsprofile ประกาศรับสมัครนักกีฬาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข... 28 กันยายน 2561
273 detail-images_newsprofile รับสมัครผู้รับทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง... 28 กันยายน 2561
274 detail-images_newsprofile รับสมัครนักศึกษาเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษาจากบริษัท จ๊อบบีเคเค จำกัด... 28 กันยายน 2561
275 detail-images_newsprofile ประกาศ พิจารณาทุนการศึกษาโดยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม... 28 กันยายน 2561
276 detail-images_newsprofile ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศร... 28 กันยายน 2561
277 detail-images_newsprofile ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561... 28 กันยายน 2561