ข่าว กยศ.

ผู้กู้ยืมกยศ. ที่ไม่สามารถมาดำเนินการลงนามเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562