ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่