ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจําการสําหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖