ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมชมการแสดงโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกําแหง