ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖