ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖