ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการ ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๒)