ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผลงานเพื่อเข้าประกวดการจัดทําภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”