ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คืนเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕