ข่าวทุนการศึกษา

มูลนิธิส่งเสริมการจัดประชุม (Convention Promotion Foundation) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กําลังศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนการศึกษา