ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว