ข่าวประกันอุบัติเหตุ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕