ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) ๒๕๖๕