ข่าวประชาสัมพันธ์

คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔