ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ โครงการ จ้างปรับปรุงผนังซับเสียงห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา