ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําสํานักงานกองพัฒนานักศึกษา