ข่าวประกาศราคากลาง

รายงานผลการพิจารณาจัดทําร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง เพื่อจัดซื้อหนังสือคู่มือพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ