ข่าวทุนการศึกษา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องจนจบการศึกษา