ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ การจัดซื้อจัดจ้างทํานิทรรศการวิศวกรสังคม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมราชินี และสถานี การเรียนรู้วิศวกรสังคม