ข่าวประกันอุบัติเหตุ

ประกาศมหาวิทยาลัยรฯ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔