ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔