ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางป้อมยามสำเร็จรูป ประจำหอพักนักศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง