ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ ๑๘ "มหาชัยเกมส์"