ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนด้านจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์