ข่าว กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม