ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดซื้อกล้องวงจรปิด สําหรับหอพักนักศึกษา พร้อมติดตั้ง