ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๖๓