ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการให้บริการตรวจไข้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา