ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ ๑, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท, นักศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับบัตรนักศึกษา