ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอเลื่อนการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู