ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ ๑, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับบัตรนักศึกษา