ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ผงหมึก ตลับผงหมึก) พ.ศ. ๒๕๖๓