ข่าวประชาสัมพันธ์

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ๙๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มเติม