ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก, และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ถ่ายภาพเพื่อทําบัตรนักศึกษา รอบเก็บตก