ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓