ข่าวประกันอุบัติเหตุ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓