ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง