ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามแนวทางและมาตรการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19 )