ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงตามสายภายในหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช