ข่าวประกันอุบัติเหตุ

เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากร ที่ประสงค์จะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัย