ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓